CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài các lĩnh vực hoạt động chính, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn nhận thực hiện các dịch vụ kỹ thuật khác như sau :

+ Tư vấn giải pháp, cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo, chuẩn đo lường, hệ thống đo lường, điều khiển tự động.

+ Nhận bảo trì, sữa chữa, đánh giá, giám định kỹ thuật các thiết bị đo, chuẩn đo lường, hệ thống đo lường, điều khiển tự động.

+ Nhận đào tạo về hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo, chuẩn đo lường.

+ Nhận liên kết, hợp tác thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phượng tiện đo, chuẩn đo lường; thử nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm hàng hoá, nguyên vật liệu.

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com