THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU

 

Trung tâm KTĐC Đồng Nai là đơn vị được chỉ định thử nghiệm xăng dầu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN ( Quyết định số 762/QĐ-TĐC ngày 18/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )

Phòng thử nghiệm xăng dầu của Trung tâm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 360.

TT Nhóm sản phẩm / hàng hóa được thử nghiệm Tên chỉ tiêu / phép thử cụ thể Phương pháp thử
01 Xăng không chì, xăng E5 Xác định trị số ốctan TCVN 2703:2013
(ASTM D2699- 06a)
Xác định hàm lượng chì TCVN 7143:2010
(ASTM D 3237-06)
Xác định hàm lượng lưu huỳnh TCVN 7760:2013
(ASTM D 5453-06)
Xác định hàm lượng benzen TCVN 3166 : 2008
(ASTM D 5586-02)
Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm TCVN 7330:2011
(ASTM D 1319–10)
Xác định hàm lượng hydrocarbon TCVN 7330:2011
(ASTM D 1319-10)
Xác định hàm lượng oxy TCVN 7332:2013
(ASTM D 4815-09)
Xác định hàm lượng etanol TCVN 7332:2013
(ASTM D 4815-09)
Xác định hàm lượng kim loại Fe, Mn TCVN 7331:2008
(ASTM D 3831:06)
Xác định khối lượng riêng TCVN 6594:2007
(ASTM D 1298-05)
Xác định hàm lượng nước tự do và tạp chất lơ lửng (kiểm tra bằng mắt thường) TCVN 7759:2008
(ASTM D 4176-04e1)
02 Dầu Diesel Xác định hàm lượng lưu huỳnh TCVN 7760:2013
(ASTM D 5453-12)
Phương pháp tính toán trị số xêtan TCVN 3180:2013
(ASTM D 4737-10)
Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển TCVN 2698:2011
(ASTM D 86-10a)
Xác định khối lượng riêng TCVN 6594:2007
(ASTM D 1298-05)
Xác định độ nhớt động học TCVN 3171:2011
(ASTM D 445-11)
Xác định hàm lượng nước tự do và tạp chất lơ lửng (kiểm tra bằng mắt thường) TCVN 7759:2008
(ASTM D 4176-04e1)
03 Dầu hỏa Xác định hàm lượng lưu huỳnh TCVN 7760:2013
(ASTM D 5453-12)
Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển TCVN 2698:2011
(ASTM D 86-10a)
Xác định khối lượng riêng TCVN 6594:2007
(ASTM D 1298-05)
Xác định độ nhớt động học TCVN 3171:2011
(ASTM D 445-11)
Xác định hàm lượng nước tự do và tạp chất lơ lửng (kiểm tra bằng mắt thường) TCVN 7759:2008
(ASTM D 4176-04e1)
04 Dầu FO Xác định nhiệt trị ASTM D 4809-13
Xác định hàm lượng nước.
Phương pháp chưng cất
TCVN 2692:2007
(ASTM D95-05e1)

 

CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM KHÁC:

THỬ NGHIỆM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

+ THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC XÂY DỰNG

+ THỬ NGHIỆM THÉP – KIM LOẠI

+ THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com