BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

I . Đăng ký kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường:

Phiếu yêu cầu và nhận kiểm định / Hiệu chuẩn (Biểu mẫu)

II. Đăng ký thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá:

Phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm (Biểu mẫu

III. Đăng ký kiểm định cột đo xăng dầu

1) Hồ sơ đăng ký kiểm định ban đầu:

2) Hồ sơ đăng ký kiểm định định kỳ:

3) Hồ sơ đăng ký kiểm định sau sữa chữa:

IV. Đăng ký thử nghiệm vàng trang sức mỹ nghệ

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

Đăng ký trực tuyến