BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

I . Đăng ký kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường:

Phiếu yêu cầu và nhận kiểm định / Hiệu chuẩn (Biểu mẫu)

II. Đăng ký thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá:

Phiếu yêu cầu và nhận thử nghiệm (Biểu mẫu

III. Đăng ký kiểm định cột đo xăng dầu

1) Hồ sơ đăng ký kiểm định ban đầu (Biểu mẫu)

2) Hồ sơ đăng ký kiểm định định kỳ:

3) Hồ sơ đăng ký kiểm định sau sữa chữa (Biểu mẫu)

IV. Đăng ký thử nghiệm vàng trang sức mỹ nghệ

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com