THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC

 

Trung tâm KTĐC Đồng Nai là đơn vị được chỉ định thử nghiệm vàng trang sức, mỹ nghệ theo Quyết định số 1618/QĐ-TĐC ngày 27/7/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TT Nhóm sản phẩm / hàng hóa được thử nghiệm Tên chỉ tiêu / phép thử cụ thể Phương pháp thử
01 Vàng trang sức, mỹ nghệ Hàm lượng vàng TCVN 7055:2014

 

CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM KHÁC:

THỬ NGHIỆM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

+ THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU

+ THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC XÂY DỰNG

+ THỬ NGHIỆM THÉP – KIM LOẠI

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com