ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo đại lượng khối lượng bao gồm các loại cân và quả can:

STT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp / Độ chính xác Dịch vụ cung cấp
1  Cân phân tích đến 1 kg 1 Kiểm định, Hiệu chuẩn
2  Cân kỹ thuật đến 20 kg 2 Kiểm định, Hiệu chuẩn
3  Cân bàn đến 20 kg 3 Kiểm định, Hiệu chuẩn
4  Cân đĩa đến 60 kg 3 Kiểm định, Hiệu chuẩn
5  Cân đồng hồ lò xo đến 200 kg 4 Kiểm định, Hiệu chuẩn
6  Cân treo dọc thép lá đề đến 200 kg 4 Kiểm định, Hiệu chuẩn
7  Cân treo móc cẩu đến 50 tấn 3 Kiểm định, Hiệu chuẩn
8  Cân ô tô đến 150 tấn 3 Kiểm định, Hiệu chuẩn
9  Quả cân F1 đến 500 g F1 Kiểm định, Hiệu chuẩn
10  Quả cân F2 đến 20 kg F2 Kiểm định, Hiệu chuẩn
11  Quả cân M1 đến 500 kg M1 Kiểm định, Hiệu chuẩn
12  Vật cân đến 5 tấn M2, M3 Hiệu chuẩn
13  Quả cân chuẩn F1 đến 500 g F1 Hiệu chuẩn
14  Quả cân chuẩn F2 đến 20 kg F2 Hiệu chuẩn
15  Quả cân chuẩn M1 đến 500 kg M1 Hiệu chuẩn

 

II. Thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Các bộ quả cân chuẩn cấp chính xác E2, F1, F2, M1 

– Các cân chuẩn phạm vi đo từ 1 mg đến 1000 kg

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com