Tập huấn ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Posted on

Ngày 09/06/2020 tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Khoa học và Công nghệ thực hiện đào tạo Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015  và cách thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho các cán bộ công chức của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Phạm Việt Phương – Chánh Văn phòng, Trưởng ban ISO phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Việt Phương nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 trong hoạt động cảu Văn phòng UBND tỉnh là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, xây dựng hệ thống quản lý này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Vì vậy, để triển khai xây dựng và áp dụng ISO hiệu quả, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nhằm giúp các phòng, đơn vị nắm bắt và trao đổi về quy trình, cách thức xây dựng ISO. Chánh Văn phòng đề nghị, Lãnh đạo các phòng, đơn vị quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng và áp dụng ISO, xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn, cần tập trung triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch. Đồng thời, các phòng, đơn vị phối hợp chặt chẽ với thường trực Ban chỉ đạo ISO để triển khai các công việc cụ thể theo kế hoạch chung đã đề ra.

Chuyên gia Trung tâm Khoa học và Công nghệ thực hiện đào tạo về các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên chia sẻ các nội dung như: Tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hệ thống tài liệu ISO theo TCVN ISO 9001:2015; Các bước xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;  cách thức xây dựng một số tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng… Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Qua buổi tập huấn, các học viên sẽ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động xây dựng và áp dung HTQLCL  tại cơ quan được tiết kiệm và hiệu quả.

Đông đảo CBCC của VPUB tỉnh tham gia buổi tập huấn

Nguyễn Thị Hạnh

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com